Politică de confidențialitate

ConfidenÈ›ialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal este asigurată de AsociaÈ›ia „European Business Network Institute” (în continuare „AsociaÈ›ia” sau „Mindset Owners Club”), cu sediul în IaÈ™i, Str. Decebal, Nr. 14, Bl. B3, Sc. B, Ap. 3, Jud IaÈ™i, având C.I.F.: 27463090, în calitate de operator de date.

Această politică are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii web www.clubmo.ro.

***

Dacă accesaÈ›i pagina web www.clubmo.ro, exclusiv în scopul de a vă informa despre Mindset Owners Club, prin accesarea SecÈ›iunilor acesteia, respectiv: „Acasă”, „Despre Noi”, „Evenimente”, „Testimoniale”, „Membership”, „Galerie”, "Blog" sau „Contact”,  AsociaÈ›ia „European Business Network Institute”, sub rezerva celor menÈ›ionate în cuprinsul Politicii privind cookies, nu va prelucra date cu caracter personal.

Dacă accesaÈ›i pagina web www.clubmo.ro, prin accesarea SecÈ›iunii „Evenimente” È™i intenÈ›ionaÈ›i să participaÈ›i la unul sau mai multe evenimente organizate de către Mindset Owners Club, AsociaÈ›ia „European Business Network Institute”  va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, sugestiv menÈ›ionate în dreptul fiecărui câmp care este completat de către dumneavoastră, respectiv (1): numele, prenumele, adresa de e-mail, telefon, denumirea entității reprezentate, domeniul de activitate, experienÈ›a (durata), limbi vorbite È™i orice alte categorii de date pe care le furnizaÈ›i în mod direct cu ocazia înscrierii la un eveniment È™i (2) în timpul participării la un eveniment organizat de Mindset Owners Club, imaginea dumneavoastră (fotografie È™i video) È™i vocea.

***

Mindset Owners Club prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

-    În cazul în care completaÈ›i datele pentru a vă înscrie la unul sau mai multe dintre evenimentele organizate de Mindset Owners Club, AsociaÈ›ia, în temeiul consimțământului, va prelucra datele dumneavoastră personale cu scopul de a confirma înscrierea la eveniment, transmiterea informaÈ›iilor privind modalitatea de desfășurare a evenimentului la care v-aÈ›i înscris È™i transmiterea informaÈ›iilor privind participanÈ›ii È™i modalitatea în care s-a desfășurat evenimentul la care v-aÈ›i înscris;

-    În cazul în care completaÈ›i datele pentru a vă înscrie la unul sau mai multe dintre evenimentele organizate de Mindset Owners Club È™i participaÈ›i la acesta/acestea, AsociaÈ›ia, în temeiul contractului, va prelucra datele dumneavoastră personale: a) în scopurile menÈ›ionate anterior; b) în scopul inerent desfășurării evenimentelor, respectiv transmiterea prin intermediul platformelor care se află în folosinÈ›a Mindset Owners Club a datelor dumneavoastră personale comunicate în momentul înscrierii la eveniment, imaginea dumneavoastră (fotografie È™i video) È™i vocea, către celelalte persoane care s-au înscris la eveniment; c) în scopuri de marketing, respectiv pentru transmiterea prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms) sau pe diverse platforme de socializare (LinkedIn, Facebook sau altele) de comunicări privind evenimentul la care aÈ›i participat prin afiÈ™area (fotografiei) È™i a numelui È™i prenumelui; d) pentru îndeplinirea obligaÈ›iilor legale care incumbă Mindset Owners Club în contextul serviciilor prestate È™i a obligaÈ›iilor în materie fiscală, precum È™i în materie de arhivare.

-    În cazul în care accesaÈ›i pagina web www.clubmo.ro, AsociaÈ›ia, având un interes legitim, va prelucra datele dumneavoastră personale (obÈ›inute prin mijloace electronice de tip cookies) în scopul efectuării diverselor analize È™i raportări privind modul de funcÈ›ionare a Site-ului în vederea îmbunătățiri acestuia, 

***

Mindset Owners Club va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menÈ›ionate mai sus. În cazul în care datele au fost furnizate pentru a vă înscrie la unul sau mai multe dintre evenimentele organizate de Mindset Owners Club, AsociaÈ›ia, va prelucra datele dumneavoastră timp de 1 an, în situaÈ›ia în care nu vă exprimaÈ›i dezacordul cu privire la recepÈ›ionarea de diverse comunicări din partea Mindset Owners Club, mai devreme. În cazul în care completaÈ›i datele pentru a vă înscrie la unul sau mai multe dintre evenimentele organizate de Mindset Owners Club È™i participaÈ›i la acesta/acestea, AsociaÈ›ia va prelucra datele dumneavoastră timp de 1 an, în situaÈ›ia în care nu vă exprimaÈ›i dezacordul cu privire la recepÈ›ionarea de diverse comunicară din partea Mindset Owners Club, mai curând sau pe întreaga durată a raporturilor contractuale È™i ulterior conform obligaÈ›iilor legale care revin în sarcina (documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani.)

***

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Mindset Owners Club poate transmite datele dumneavoastră către alÈ›i participanÈ›i la evenimentele organizate de către AsociaÈ›ie, membrilor È™i AsociaÈ›iei, către terÈ›e persoane care ne susÈ›in activitatea (parteneri, societăți financiar-contabile sau furnizori de soluÈ›ii informatice), entităților care deÈ›in platformele de socializare de tip LinkedIn, Facebook etc., ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele situaÈ›ii exemplificative: pentru organizarea È™i desfășurarea evenimentelor, administrarea paginii web sau a platformelor, marketing, scopuri financiar-contabile sau atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

Transferul datelor cu caracter personal Datele cu caracter personal furnizate către Mindset Owners Club pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

***

În condiÈ›iile prevăzute de legislaÈ›ia în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiaÈ›i de următoarele drepturi:

  • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Mindset Owners Club, conform celor descrise în prezenta Politică;
  • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obÈ›ine confirmarea din partea Mindset Owners Club cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum È™i detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc;
  • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obÈ›ine corectarea de către Mindset Owners Club a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum È™i completarea datelor incomplete, sens în care rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepÈ›ia cazului în care acest lucru se dovedeÈ™te imposibil sau presupune eforturi disproporÈ›ionate.
  • dreptul la È™tergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive: a) acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; b) în cazul în care este retras consimțământul È™i nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; c) în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării È™i nu există motive legitime care să prevaleze; d) în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; e) în cazul în care datele cu caracter personal trebuie È™terse pentru respectarea unei obligaÈ›ii legale. Este posibil ca, în urma solicitării de È™tergere a datelor, Mindset Owners Club să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) È™i să continue în aceste condiÈ›ii prelucrarea pentru scopuri statistice;
  • dreptul la restricÈ›ionarea prelucrării în măsura în care: a) persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune È™tergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricÈ›ionarea utilizării lor; c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau d) persoana vizată s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
  • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv a) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obiÈ™nuit È™i într-un format uÈ™or de citit, precum È™i b) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Mindset Owners Club către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condiÈ›iile prevăzute de lege;
  • dreptul la opoziÈ›ie – în ceea ce priveÈ™te activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări: a) în orice moment, din motive legate de situaÈ›ia particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Mindset Owners Club sau în temeiul interesului public, cu excepÈ›ia cazurilor în care Mindset Owners Club poate demonstra că are motive legitime È™i imperioase care justifică prelucrarea È™i care prevalează asupra intereselor, drepturilor È™i libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; b) în orice moment, în mod gratuit È™i fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct;
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
  • dreptul de a vă adresa Autorității NaÈ›ionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanÈ›elor competente, în măsura în care consideraÈ›i necesar. Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate È™i pentru a vă exercita drepturile menÈ›ionate mai sus, vă rugăm să vă adresaÈ›i la adresa de email: hq@clubmo.org.